Relacje Inwestorskie

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie 

Na podstawie Uchwały Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  nr 102/2007, z dnia 9 lutego 2007 r., wprowadzano z dniem 13 lutego 2007 r. w trybie zwykłym, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5 347 273 akcji zwykłych na okaziciela spółki „MONNARI TRADE” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 • 2 000 000 akcji serii A I-szej emisji,
 • 727 273 akcji serii B,
 • 120 000 akcji serii C,
 • 2 500 000 akcji serii D.

Pierwsze notowanie akcji odbyło się na sesji giełdowej w dniu 13.02.2007 r. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MONNARI” i oznaczeniem „MON”.

Podział akcji
Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 lipca 2005 roku dokonano podziału akcji serii A I-szej emisji i A II-ej emisji Spółki poprzez podział każdej 1 akcji o wartości nominalnej 2 000 zł na 20 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W związku z dokonanym podziałem kapitał zakładowy Spółki wynosił po jego rejestracji w dniu 3 sierpnia 2005 r. 10 000 000 akcji serii A I-szej i A II-ej emisji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dywidenda
Spółka nie wypłacała dywidendy w latach poprzednich.

 

Serie akcje

Akcje serii A I-szej emisji są akcjami założycielskimi.

Akcje serii A II-ej emisji zostały wyemitowane w trybie art. 442 Ksh i przydzielone dotychczasowym Akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym.

Akcje serii B zostały wyemitowane przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Ksh z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Akcje serii C zostały wyemitowane przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Ksh z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do liczby posiadanych akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Akcje serii D zostały wyemitowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do liczby posiadanych akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Akcje serii E zostały wyemitowane przez Spółkę w ramach realizacji Programu Motywacyjnego - prawo poboru Akcji serii E przez Akcjonariuszy Spółki zostało wyłączone w całości. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony do 30 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 300 000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 każda. W 2008 r. doszło do emisji i objęcia 34 000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz realizacji uprawnień z tych papierów. Realizacja Programu Motywacyjnego jeszcze się nie zakończyła.

Akcje serii F w liczbie 5.128.800 akcji zwykłych na okaziciela zostały wyemitowane w wyniku konwersji wierzytelności na akcje, na podstawie zatwierdzonego w dniu 22 października 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych układu zawartego pomiędzy Emitentem a wierzycielami. Akcje serii F zostały objęte w wyniku konwersji wierzytelności na akcje Spółki w ten sposób, iż objęcie jednej akcji pokryte zostało kwotą 2,40 zł zredukowanej wierzytelności. W dniu 14 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 512.880 złotych poprzez emisję 5.128.800 Akcji serii F.

Akcje serii G w liczbie 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Objęcie emisji akcji serii G było wykonaniem zobowiązań inwestorów prywatnych złożonych wraz z wnioskiem Spółki o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z dnia 30 grudnia 2009 r. Środki pozyskane z ww. emisji wzmocniły kapitał obrotowy Spółki i pozwoliły na sfinansowanie kolekcji w roku 2011 oraz ustabilizowały zdolność Spółki do wywiązania się ze spłaty zobowiązań przewidzianych układem z wierzycielami.

 

 

Seria Akcji

Rodzaj
Akcji

Rodzaj
uprzywilejo-
wania akcji

Liczba
akcji

Liczba
głosów

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

A - I
emisji

na
okaziciela

-

2 000 000 

2 000 000 

25.04.00 r. 

31.12.00 r. 

A - II
emisji

akcje
imienne

2 głosy
na jedną
akcję

8  000 000 

16 000 000 

18.12.03 r. 

18.12.03 r. 

Seria B

na
okaziciela

-

727 273 

727 273 

14.09.05 r. 

01.01.05 r. 

Seria C

na
okaziciela

-

120 000 

120 000 

07.11.06 r. 

01.01.06 r. 

Seria D

na
okaziciela

-

2 500 000 

2 500 000 

02.02.07 r. 

01.01.06 r. 

 Seria E*
pierwsza emisja

na
okaziciela

-

 34 000 

  34 000 

 13.02.09 r.

01.01.08 r. 

Seria  F

na
okaziciela

-

5.128.800

5.128.800

14.12.10 r.

01.01.09 r.

Seria  G

na
okaziciela

-

12.500.000

12.500.000

13.05.11 r.

01.01.10 r.

Umorzenie akcji

 

 

446.984

446.984

24.10.13 r.

-

Razem

 

 

30 563  089

37 141 845

 Wartość nominalna
1 akcji 0,10 zł

* Z serii E pozostało 266 000 akcji na okaziciela składających się na warunkowe podwyższenie kapitału
- data rejestracji 24.10.2008r.

 

Postanowieniem z dnia 29.09.2010 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS,  na wniosek Spółki, wykreślił wpisy obejmujące serie akcji na okaziciela. Zgodnie z § 50 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS oraz szczegółowej treści wpisów, nie przewiduje możliwości wpisania informacji o akcjach na okaziciela, a jedynie o nazwie serii akcji uprzywilejowanych. 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

 • T: 664 360 871
 • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
 • NIP: 7251784741
 • KRS: 0000184276
 • Regon: 472333285
 • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
 • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.