Relacje Inwestorskie

Dywidenda

 

Polityka dywidendowa:

Z uwagi na fakt iż Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. pozostaje w fazie wzrostu, Zarząd MONNARI TRADE S.A. będzie przyjmował politykę dywidendową po każdym roku obrotowym kierując się następującymi kryteriami: wielkość zysku netto, potrzeby kapitałowe na inwestycje, poziom zadłużenia oraz pozostałe plany rozwojowe Grupy Kapitałowej.

 

Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. w dniu 25.05.2017 r., postanowiło przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016, w kwocie 25 066 025,32 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

 

Decyzja o wypłacie dywidendy w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. w dniu 23 maja 2016 r. podjęło Uchwałę nr 5/2016 o przeznaczeniu z zysku netto Spółki za rok 2015 dywidendy w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na akcję.

1. Całkowita kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosiła 6 061 938,60 złotych.

2.  Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki, za wyjątkiem akcji własnych skupowanych przez MONNARI TRADE S.A. w ramach realizowanego programu skupu akcji własnych. Liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 30 309 693.

3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) ustalono na 1 lipca 2016 roku.

4. Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na 19 lipca 2016 roku. 

 

W latach 2013-2015 Spółka nie wypłacała dywidendy. 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.